ALERTEERPROCEDURE --- NIEUW

 Enkele voorafgaande opmerkingen:

1) De nieuwe alerteerregeling is van kracht sinds 1 september 2015 en ze geldt voor heel België.

2) De volledige tekst kunt u raadplegen op de VBL website pagina "Documentatie" "Reglementen" Nieuwe alerteerprocedure.

Onderaan de tekst op DEZE pagina kan u de PDF eveneens downloaden.

3) Een afgedrukte versie in de vorm van een klein boekje werd bezorgd aan elke club en aan alle erkende Wedstrijdleiders en CTLs.

Paul Meerbergen

Eindelijk een update?

Vele bridgers zullen reageren: "Verandert die alerteerregeling nu weer?"

En toch is het woord ‘eindelijk’ op zijn plaats; de vorige versie van de alerteerprocedure van de BBF dateert namelijk van 1993 en is dus 22 jaar oud.

De Commissie Wedstrijdleiders van de Belgische Bridge Federatie was om verschillende redenen van oordeel dat een update van de procedure echt wel nodig was:

- een aantal conventies wordt tegenwoordig door zoveel spelers gebruikt dat ze gemeen goed geworden zijn;

- hetzelfde geldt voor een aantal "afwijkingen";

- de procedure van LBF en VBL liepen niet altijd gelijk én

- voor heel veel spelers bleek de procedure te ingewikkeld of onduidelijk.

De Commissie heeft helemaal geen nieuwe procedure uitgedokterd, ze heeft gekozen voor een update, die resulteerde in naar wij hopen een duidelijke, logisch opgebouwde en consequente regeling.

Uiteraard is het de bedoeling dat elke bridger kennisneemt van de procedure. De regeling is van kracht sinds 1 september 2015.

Een alerteerregeling op zich is natuurlijk niet zaligmakend. Voor een goede werking en een vlot spelverloop zouden een aantal principes algemeen aanvaard moeten zijn door alle bridgers:

1. Bridge is geen spel met geheime afspraken; de biedingen zijn duidelijk voor alle spelers aan de tafel.

2. Denk eraan dat de tegenstrevers altijd het recht hebben om de afgesproken betekenis van uw biedingen te kennen.

3. De biedende partij is verplicht haar afspraken kenbaar te maken volgens de alerteerprocedure van de BBF.

4. Als erom gevraagd wordt, moet de biedende partij de volledige uitleg geven van een afspraak. De gangbare naam van de conventie geven is niet voldoende.

5. De tegenspelers zijn niet verplicht de "juiste" vraag te stellen.

6. Elk verzoek om verduidelijking moet geïnterpreteerd worden als een vraag naar informatie; alle relevante informatie moet dan ook automatisch gegeven worden.

7. Een speler die zich ervan bewust is dat hij een bieding moet alerteren, maar zich de juiste betekenis van de afspraak niet herinnert, moet toch alerteren.

8. In alle alerteersituaties, zullen wedstrijdleiders oordelen volgens de geest van de alerteerprocedure, niet volgens de letter ervan.

9. Uitleg mag enkel gevraagd worden als men aan beurt is om te bieden of te spelen. Uitzondering: zolang de kaart van de uitkomst dicht op de tafel ligt, mag de partner van de uitkomer uitleg vragen over de biedingen.

10. Als er gealerteerd wordt, vraag dan uitleg en beperk je niet tot een veronderstelling.

We willen nog even nadrukkelijk wijzen op punt 4 van bovenstaande principes. Op vraag van een tegenstrever moet een al of niet gealerteerde bieding uitgelegd worden. Bij de uitleg geldt het principe van "Full disclosure", dit slaat op twee afzonderlijke pijlers:

- enerzijds dient een speler te weten, voor hij moet bieden, wat de voorafgaande biedingen van zijn tegenstander betekenen. Hiervoor dienen de systeemkaart, de alerteerregeling, en de mogelijkheid tot het stellen van vragen;

- anderzijds moet een speler ook weten, welk systeem zijn tegenstanders hanteren, zodat hij, vooraleer aan een spel te beginnen, met zijn partner een verdediging kan afspreken. Hiervoor dient uiteraard ook de systeemkaart, maar om tijd te winnen moet ook een samenvatting van de "conventies waartegen een verdediging nodig is" goed zichtbaar op de voorzijde van deze kaart vermeld zijn. Afhankelijk van het belang van de competitie, zullen de reglementen bovendien voorzien dat de systeemkaart reeds een bepaalde termijn van tevoren beschikbaar is.

- Tenslotte, en zeker in afwezigheid van een systeemkaart, moeten de paren alvorens het spelen te beginnen op eigen initiatief hun tegenstanders op de hoogte brengen van de belangrijke elementen van hun systeem. Dit noemt men de pre-alert, die in de nieuwe regeling een nog meer prominente rol gekregen heeft dan vroeger.

Wij hopen van harte dat deze update kan helpen bijdragen tot een goede sfeer en een optimale verstandhouding aan tafel, zodat iedereen kan blijven genieten van het prachtige spel dat bridge is.

In deze procedure wordt de pre-alert belangrijker dan vroeger. Een paar is verplicht om aan elke nieuwe tegenstander te melden wat de pre-alert voorschrijft. Is dat niet gebeurd en de tegenstanders zijn misleid door onvolledige informatie, dan wordt dit bij een arbitrage aanzien als een verkeerde (want onvolledige) informatie.

 

Namens de Commissie Wedstrijdleiders BBF

Paul Meerbergen

Voorzitter

 

Download
Nieuwe alerteerprocedure sinds sept 2015
Alerteerprocedure_2015 .pdf
Adobe Acrobat document 442.8 KB