Download
Reglement biedsystemen - 2017
Reglement Biedsystemen_2017.pdf
Adobe Acrobat document 412.4 KB

Reglement Biedsystemen
  
1. Biedsystemen

Met “Biedsysteem” wordt de basismethode bedoeld, namelijk in essentie de betekenis van de openingen op niveau 1 en het eerste antwoord op deze openingen. De systemen zijn verdeeld in 4 categorieën.

 

a. Groene Systemen De Standaard Natuurlijke Biedsystemen van België̈ (SNBB), namelijk Majeurs van vijf en Basis Acol (Acol VBL), voor wat betreft de openingen op niveau van 1, met uitzondering van de opening van 1ZT, die natuurlijk moet zijn, met een marge van hoogstens 2 honneurpunten, vallende tussen 12 en 18 honneurpunten.

 

b. Blauwe Systemen De sterke 1 Klaveren of sterke 1 Ruiten systemen, waarin deze openingen altijd sterk zijn, op voorwaarde dat de openingen van 1 Harten, 1 Schoppen en 1 ZT natuurlijk zijn.  De opening 1ZT heeft een marge van hoogstens twee honneurpunten vallende tussen 12 en 18 honneurpunten.

 

c. Rode Systemen Alle andere artificiële systemen, met uitzondering van de Gele.  Bijvoorbeeld: (1) systemen waar de opening 1 Klaveren ofwel een sterke hand belooft, ofwel een regelmatige hand in een bepaalde puntenzone, ofwel een hand op basis van klaveren; (2) systemen waarbij de betekenis van de opening varieert in functie van de positie of van de kwetsbaarheid behalve voor wat betreft de zonder troef openingen; (3)  een systeem dat conventionele zwakke of multi biedingen (met of zonder zwakke variant) gebruikt in mogelijke competitieve biedingen, andere dan deze beschreven in paragraaf 2.b (bijvoorbeeld 1ZT = 9 – 11 HCP).

 

d. Gele Systemen Hoog artificiële systemen (HUM), namelijk systemen die één of meer van de volgende afspraken bevatten: (1) "Pas" in de openingspositie kan gedaan worden met waarden die algemeen aanvaard worden voor een opening op niveau één in kleur zelfs als er alternatieve zwakke openingen zijn. (2) Een opening op niveau van één kan zwakker zijn dan pas. (3) Een opening op niveau van één kan gedaan worden met een hand van minder dan 8 honneurpunten. (4) Een opening op niveau van 1 toont ofwel een korte ofwel een lange bekende kleur; ofwel een lengte in een bekende kleur of lengte in een andere onbekende kleur.

 

2. Conventies

Met "conventies" worden alle afspraken tussen partners bedoeld die de afspraken van de basismethode aanvullen.

a. Elementaire conventies

 

(1) Openingen

(a) 1♣ tot 1 ZT 

Alle openingen die vallen binnen een groen of blauw systeem. 

De opening 1ZT mag niet variabel zijn en enkel met 15-17 of 16-18 HCP. 

Een 6-kaart of een singleton is niet toegestaan.

(b) 2♣ in een groen systeem, ofwel 

Altijd sterk, mancheforcing of semi-mancheforcing. 

Zwakke 2 in ruiten (6+kaart, 6-10 HCP) of een sterke hand. 

Zwak met beide majeurs (4+/4+, 6-10 HCP) of een sterke hand.

(c) 2♣ tot en met 2♠ in een blauw systeem : natuurlijk, 12-16 HCP

(d) 2♦ in een groen systeem, ofwel 

Altijd sterk, mancheforcing of semi-mancheforcing. 

Multi*, klassiek (zwakke 2 majeur of een tricolore of een sterke hand). 

Multi*, zonder de optie tricolore.

* in beide zwakke versies van Multi moet de majeur een 6-kaart zijn en 6-10 HCP

(e) 2♥/2♠, ofwel 

Sterk (semi-mancheforcing) en natuurlijk. 

“Zwakke twee” = 6-kaart en 6-10 HCP 

“Muiderberg” = 5-kaart met 4+kaart mineur en 6-11 HCP

(f) 2ZT : natuurlijk vanaf 19 HCP, met een puntenrange van maximum 2 HCP,  een 6-kaart of een singleton is toegestaan.

(g) 3♣  3♠ preëmptief : 7+kaart, regel van 2 en 3, natuurlijk.

(h) 3ZT gambling : gesloten mineur 7+kaart, geen topkaarten in andere kleuren.

(i) 4♣  4♠ : natuurlijk of preëmptief (regel van 2 en 3)

(j) 4ZT tweekleurenspel mineur

(k) 5♣/5♦ : natuurlijk

 

(2) Eerste bijbod

(a) Op 1♣/1♦ 

Natuurlijk 

Inverted minors 

Walsh (niet T-Walsh) 

Splinters

(b) Op 1♥/1♠ 

Natuurlijk 

1ZT ronde forcing 

2 over 1 = mancheforcing 

Splinters 

Jacoby 2ZT mancheforcing met steun 

2ZT limiet met steun
Versie 3.0 3 22 augustus 2017

(c) Op 1ZT en op 2♣ tot en met 5♦ : alle natuurlijke en conventionele antwoordschema’s zijn toegelaten.

 

(3) Verder bieden

(a) Bieden na 1ste bijbod 

Alle conventies toegelaten zoals: Check Back Stayman, Stayman relay, Roudi, Blackwood, … 

Trials en controlebiedingen. 

3de en 4de kleur forcing.

(b) Acties na tussenbieding tegenpartij : alle conventies toegestaan.

 

(4) Tussenbiedingen

(a) Alle natuurlijke tussenbiedingen.

(b) Alle dubbels op een opening van de tegenpartij.

(c) Conventies die een tweekleurenspel aangeven waarvan beide kleuren bekend zijn (minstens 5/4, 6+HCP) zoals: 

Ghestem 

Michaels cue bid na een opening in een lage kleur 

2ZT voor beide mineurs 

Landy

(d) Conventies die een één- en/of tweekleurenspel aangeven waarvan mogelijks slecht één kleur gekend is (minstens 5-kaart in gekende kleur, 6+HCP) zoals: 

Multi Landy 

Michaels cue bid na een opening in een hoge kleur 

DONT

(e) Wereldconventie

 

b. Hoog artificiële conventies = bruine conventies

Een conventie is bruin als ze niet behoort tot de categorie van de elementaire conventies en als ze één of meer van de volgende kenmerken heeft:

(1) Elke opening van 2♣ tot 3♠ die als enige betekenis, of als één van de mogelijke betekenissen, een hand toont die zwak kan zijn [die volgens afspraak zwakker kan zijn dan de gemiddelde sterkte (10HP zonder distributiewaarde)] EN waarbij in de zwakke variant geen enkele kleur van minstens 4 kaarten bekend is. Uitzondering: de opening 2♣ of 2♦ waarbij de enige zwakke variant een zwakke twee in een ongekende majeur is ("Multi"), met of zonder sterke varianten.

(2) Elke tussenbieding na een natuurlijke opening van één in een kleur waarbij geen enkele kleur van minstens 4 kaarten bekend is. Uitzonderingen: een natuurlijk tussenbod in ZT en een cuebid dat een sterke hand toont.

(a) Voor deze regeling wordt gestipuleerd dat een opening van 1♣, welke kan gedaan worden op een tweekaart in "majeurs van vijf - ruiten van vier" (enkel in geval van 4432 en niet forcing), een natuurlijke opening is.

(b) Tegen sterke klaveren en openingen van 1ZT zijn alle conventies niet-bruin.

(3) Elk openings- of tussenbod op niveau 2 of 3 dat een zwak tweekleurenspel toont waarvan één der kleuren maar 3 kaarten kan bevatten.

(4) Psychische biedingen die beschermd of verplicht zijn door het systeem. 
(5) Geen enkele van de voorgaande beperkingen gelden voor conventionele verdedigingen tegen sterke artificiële openingen of als verdediging tegen bruine conventies of HUM systemen.

(6) Voorbeelden van bruine conventies:

(a) In opening: 

2ZT = zwak tweekleurenspel mineur of majeur 

2♠ terrorist 

2♥  = ofwel zwak met schoppen ofwel zwak tweekleurenspel met harten en een mineur.  2♠ = preëmptief met een onbekende mineur.

(b) Tussenbiedingen:

Tussenbiedingen in canapé met minder dan een 4-kaart

 

3. Sluiersignalen

Aanvullend op de beperkingen in biedsystemen en -conventies hierboven genoemd, mogen spelers geen signaleermethoden gebruiken die een boodschap bevat die voor de leider niet te begrijpen is omdat de sleutel alleen beschikbaar is voor de tegenspelers (oftewel: sluiersignalen zijn niet toegestaan).

 

4. Categorieën voor de klassering van tornooien en competities

Voor alle tornooien en competities dient de organisator (naargelang het geval de KBBF, de liga of de club) te bepalen onder welke van de hierna vermelde categorieën het tornooi of de competitie ressorteert en dit te vermelden in het overeenkomstig reglement.  Zonder specificatie geldt categorie D.
a. Categorie A

(1) Toegelaten systemen: groen

(2) Toegelaten conventies: de elementaire
b. Categorie B

(1) Toegelaten systemen: groen en blauw

(2) Toegelaten conventies: de elementaire
c. Categorie C

(1) Toegelaten systemen: groen en blauw

(2) Toegelaten conventies: alle, behalve bruin
d. Categorie D

(1) Toegelaten systemen: groen, blauw en rood

(2) Toegelaten conventies: alle, behalve bruin
e. Categorie E

(1) Toegelaten systemen: groen, blauw en rood

(2) Toegelaten conventies: alle
f. Categorie F

(1) Toegelaten systemen: alle

(2) Toegelaten conventies: alle